Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије
23.05.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ о последицама престанка примене Уредбе о измени и допуни Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС”, бр. 41/15)

Јавне набавке у области одбране и безбедности спроводe се у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Уредбом  о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности (“Службени гласник РС”, бр. 82/14 и 41/15, у даљем тексту: Уредба) и интерном правном регулативом Министарства одбране.

У складу са чланом 5. Уредбе наручилац у конкурсној документацији захтева заштиту тајности података које понуђачима ставља на располагање, у складу са законом којим се уређује тајност података, а изузетно, понуђачима и њиховим подизвођачима може да стави на располагање конкурсну документацију која садржи тајне податке уколико пре преузимања исте, доставе доказ да су покренули поступак за издавање сертификата за приступ тајним подацима. Наведени изузетак је, у складу са Уредбом о измени и допуни Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности (“Службени гласник РС”, бр. 41/15, у даљем тексту: Уредба о измени и допуни), био на правној снази до 31.12.2016. године.

Министарство одбране указује на последице престанка примене Уредбе о измени и допуни, које се огледају у следећем:

Да би заинтересовано правно лице преузело конкурсну документацију за учешће у поступку јавне набавке у области одбране и безбедности, потребно је да буде сертификовано за приступ тајним подацима, односно да приликом непосредног преузимања конкурсне документације, наручиоцу преда копију Сертификата за приступ тајним подацима за правно лице и физичка лица запослена у правном лицу, који издаје Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података.